Blijf op de hoogte:

Contact: 033-7410041

Blogs

4 Voordelen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

In de vorige twee blogs is ingegaan op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / General Data Protection Regulation (GDPR) en is via een stappenplan van Bvolve laten zien hoe je ervoor kunt zorgen dat je op een correcte manier met persoonsgegevens omgaat en jouw organisatie AVG ready is. Wellicht dat je de indruk hebt gekregen dat de AVG een vermoeiende exercitie is, die enkel het belang van burgers en particulieren behartigt en geen operationeel nut heeft voor jouw eigen organisatie. Echter, er zijn positieve aspecten voor organisaties en dat zal in deze blog nader toegelicht worden aan de hand van vier voordelen.

Voordeel 1: Bewust zijn van omgang met (vertrouwelijke) persoonsgegevens

Het vermogen van de organisatie om compliant te zijn aan de AVG hangt in grote mate af van de medewerkers die de verantwoordelijkheid hebben vertrouwelijk met persoonsgegevens om te gaan. Het voordeel daarbij is dat de nieuwe regelgeving bij uitstek te plaatsen valt in de werkcontext van medewerkers. Compliant zijn aan de AVG helpt om bewustwording te creëren bij medewerkers met betrekking tot vertrouwelijke persoonsgegevens, want zij zullen beter begrijpen welke gegevens zij vastleggen en waarvoor ze dat doen. Daarnaast zal de organisatie een toename kunnen verwachten in het begrip dat medewerkers voor hun taak hebben. Wellicht dat dit ervoor gaat zorgen dat men secuurder gaat werken en dat dit positieve gevolgen heeft voor de data betrouwbaarheid van de organisatie.

Voordeel 2: AVG biedt kansen voor procesverbetering

Beperkt blijven tot werken met losse instructies voor AVG-compliancy is risicovoller dan wanneer deze  instructies gekoppeld worden aan bedrijfsprocessen. Afhankelijk van het volwassenheidsniveau helpt de AVG om processtappen te verrijken. Daarnaast draagt het bij aan beter inzicht in welke acties er genomen moeten worden, omdat je weet welke (persoons)gegevens al in bezit zijn en welke er nog opgevraagd moeten worden. Verder geeft het overzicht, want er kan beter bepaald worden in welke volgorde activiteiten moeten plaatsvinden. Mogelijkerwijs komt een organisatie erachter bij het opstellen van het verwerkingsregister dat persoonsgegevens onnodig vaak voor hetzelfde doel opgevraagd worden, of dat er dubbele formulieren en bestanden gebruikt worden. Een conclusie kan zijn dat processtappen geschrapt of in een andere volgorde uitgevoerd dienen te worden, ter verbetering van de efficiëntie. Kortom, de AVG biedt kansen voor het verbeteren van processen.Voordelen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming-1

Voordeel 3: Verbeter het imago van je organisatie

Vergroot het klantvertrouwen en gebruik daarmee de AVG in je voordeel. De nieuwsartikelen die als onderwerp hebben dat klantgegevens op straat zijn komen te liggen zijn talrijk. Aan de ene kant voorkomt een goede inrichting van de AVG dat je als organisatie in de krant komt te staan vanwege een privacy schandaal. Aan de andere kant kan een goede inrichting van de AVG bijdragen aan een verbetering van het imago. Als organisatie kun je een privacyverklaring publiceren die aantoont dat je op een correcte manier met persoonsgegevens omgaat. Stel dat de Autoriteit Persoonsgegevens een audit uitvoert en de organisatie krijgt een positieve uitkomst, dan kan dat bijdragen aan positieve beeldvorming van de organisatie.

Voordeel 4: Minder gegevens? Lagere administratieve werklast

De invoering van de AVG betekent niet alleen maar extra werk. Wanneer je als organisatie eenmaal compliant bent aan de AVG dan zal de administratieve werklast afnemen. Deze daling komt voort uit een tweeledig effect. Ten eerste, artikel 25 van de AVG schrijft voor dat je alleen de persoonsgegevens mag vastleggen die minimaal benodigd zijn. Dat betekent direct dat je minder gegevens hoeft op te vragen, wat voor de medewerkers een verlaging van de administratieve werklast betekent. Ten tweede, de AVG wetgeving keurt het goed om gegevens te hergebruiken bij een verenigbaar doel, bij toestemming van betrokkene of in specifieke gevallen van algemeen belang. Als organisatie kan je de klantgerichtheid daarbij vergroten, omdat je niet vaker dan nodig gegevens op hoeft te vragen bij klanten of cliënten.  Dit voorkomt ergernis en tegelijkertijd ben je nog steeds in control over de persoonsgegevens die je als organisatie beheert.

Wil je graag een persoonlijk gesprek hebben over AVG vraagstukken binnen jouw organisatie? Neem dan contact op met Erwin Bijker of Rens de Langen.

 

AVG/GDPR Plan van Aanpak

Er staat voor organisaties het nodige te doen om 25 mei te halen. Het kan in de tijd die vanaf nu nog beschikbaar is, maar het is wel verstandig om direct te beginnen. Het plan van aanpak geeft je handvatten waarmee je concreet aan de slag kunt. Aan de hand van vier fases wordt je meegenomen in het implementatieproces van de AVG/GDPR. 

New Call-to-action

 

GDPR, AVG, Wat is de AVG, Wat is de GDPR, privacy, Datamanagement, Wat is de Algemene verordening Gegevensbescherming, Algemene Verordening Gegevensbescherming, Privacy wetgeving, wetgeving, persoonsgegevens