Blijf op de hoogte:

Contact: 033-7410041

Blogs

De cowboy-cop-cirkel: De leercyclus voor Digitale Business Transformaties! (2/2)

In een vorige blog is een viertal aanwezige ‘karakters’ geschetst van rollen die we vertegenwoordigd zien in digitale business transformaties. Ze verschillen in overtuigingen en voorkeuren met betrekking tot het vormgeven van veranderingen. Een goed begrip van deze verschillen in voorkeuren helpt om een transformatie op de juiste manier vorm te geven zodat deze karakters samen tot de juiste resultaten komen! Die vier hoofdpersonages zijn:

 • De professor: Vanuit theorieën en vernuftige raamwerken bedenken hoe de wereld in elkaar steekt om op basis van ‘wetten’ verandering te initiëren. En deze verrijken op basis van voortschrijdend inzicht.
 • De cop: Hij ziet erop toe dat de gemaakte afspraken worden nageleefd en initiatieven volgens de gestelde kaders ontplooid worden.
 • De cowboy: vanuit een pragmatisch oogpunt kijken wat er gedaan moet worden om zo snel mogelijk hierin te voorzien. Deze avontuurlijk ingestelde pionier initieert deze veranderinitiatieven waarmee hij (snelle) resultaten nastreeft.
 • De klusjesman: degene die daadwerkelijk realiseert wat er bedacht wordt. Én daarnaast als troubleshooter fungeert wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen.

Het is van belang om alle types aan boord te hebben in een transformatietraject. Wanneer één van de karakters ontbreekt heeft dit gevolgen voor het succes van de transformatie. De kunst is om de betrokken karakters op de juiste wijze te doseren en deze voor de juiste onderdelen van de transformatie in te zetten. Zorg dat u zowel cowboys en klusjesmannen als cops en professoren aan boord heeft en faciliteer de samenwerking!

cowboysvdcops5-1.png

 

#Hoedan?

Transformaties hebben behoefte aan zowel ‘denkers’ als ‘doeners’. Denkers die enerzijds complexiteit behapbaar maken en kunnen vertalen naar initiatieven, en de doeners om snel tot actie te komen. Het gebruik van 'experimenteren draagt bij aan (1) het leveren van zichtbare resultaten, en (2) als versnellingsproces voor complexe ontwerpvraagstukken. Om gericht aan de slag te kunnen in deze experimenten, is het van belang dat er richting en kaders wordt gegeven die in lijn liggen met de ambities van de transformatie. Met een iteratief proces worden deze vervolgens aangescherpt in het ontwerp en de bijbehorende kaders om een volgende slag te maken.

cowboysvdcops6.png

Samenwerkingscyclus in digitale business transformatie: de cowboy-cop cirkel

In deze continue leercyclus kan worden gepionierd en gerealiseerd, maar wel binnen de grenzen van gestelde kaders die in lijn liggen met de ambitie van de organisatie. Twee valkuilen worden hiermee voorkomen:

 1. De valkuil van het oneindige ontwerp. Hiermee wordt voorkomen dat er binnen een transformatie eindeloos veel tijd wordt besteed aan het ontwerpen en uitdenken van de transformatie. Om vervolgens te constateren wanneer deze ontwerpfase is afgerond – áls die al wordt afgerond – dat het ontwerp al niet meer passend is.
 2. De valkuil van het spaghetti-opportunisme. Het is verleidelijk om in de waan van de dag met allerlei realisatie-initiatieven aan de slag te gaan die voorzien in huidige behoefte. Het gevaar is dat er vanuit een silogedachte met oogkleppen te veel gefocust wordt op een korte termijn behoefte die specifiek is voor één probleem. Het resultaat: een suboptimaal – niet strategisch – business model met een moeilijk te managen diversiteit aan processen en digitale oplossingen. 

Een aantal zaken zijn randvoorwaardelijk om deze ‘cop-cowboy-cirkel’ goed te laten werken in de praktijk:

 • Een heldere ambitie en visie is benodigd om te komen tot ‘de stip op de horizon’ op basis waarvan ontwerpen worden gemaakt. Op basis van een transformatieassessment wordt inzicht verkregen in de externe ontwikkelingen en strategische ambities van de organisatie en doelen voor de transformatie.
 • Een vertaling van ambitie en visie naar de inrichting van de organisatie, gevat in een (digitaal) operating model;
 • Een pragmatische inhoudelijke afbakening van veranderinitiatieven (roadmap) door middel van het vaststellen van strategische- en domeinarchitecturen;
 • Een besluitvormingsproces dat deze manier van werken faciliteert. Hierin dient voldoende doordacht op hoofdlijnen richting worden gegeven aan een transformatie, maar tegelijkertijd moeten er snel knopen kunnen worden doorgehakt om de waarde uit ‘snelle experimenten’ te effectueren;
 • Een cultuur waarin mensen gestimuleerd worden om te experimenteren. Waarin leren centraal staat en waarin fouten worden gemaakt;

In de Digitale Business Transformatie aanpak van Bvolve worden deze randvoorwaarden ingevuld door organisaties in staat te stellen hun (transformatie)strategie te vertalen naar een uitvoerbare en ketenbrede visie op organisatie-inrichting. Hierbij gaan zichtbare business waarde op de korte termijn en duurzame resultaten en wendbaarheid voor de lange termijn samen. De aanpak voorziet in beide doelen op een manier waarin groots denken (regie op samenhang) en continu bewegen in kleine stappen vooruit (experimenteren en leren) samengaan: de ideale cowboy-cop cirkel!

cowboysvdcops7.png

Wilt u deze aanpak in de praktijk beleven en concreet aan de slag gaan met een aantal digitale verandervragen? Schrijf je dan snel in voor de Bvolve Digitale Business Transformatie Experience op 29 juni a.s. of neem contact op met Matthijs Scholten.

 

Digitale Business Transformatie Experience

Wilt u stappen zetten in uw digitale business transformatie? Schrijf u dan nu in voor de Digitale Business Transformatie Experience op 29 juni! 

 

New Call-to-action  

 

 

Business Value, Digitale Business Transformaties, Digitale Business Transformatie, Business Agility