Blijf op de hoogte:

Contact: 033-7410041

Blogs

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de Informatiehuizen

Guido Cohlst
0

Van Wet naar Digitaal Loket

De invoering van de Omgevingswet brengt een flinke veranderopgave met zich mee. Niet alleen de integrale samenhang, bestuurlijke gevolgen, technische gevolgen en invloed op de processen zijn belangrijke veranderdomeinen, maar vooral ook de cultuur en het gedrag. Het Omgevingsloket vraagt om een hele andere manier van dienstverlening. Maar waar zijn we nu integraal naar toe aan het (samen)werken? Ja een Omgevingsloket! Maar wat moeten de zogenaamde ‘bronhouders’ dan hiervoor aanleveren? Hoe zorgen we ervoor dat deze data dan ook Beschikbaar, Bruikbaar en Bestendig is en blijft? Hiervoor zijn onder andere het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de Informatiehuizen in het leven geroepen. 

 

Digitaal Stelsel Omgevingswet

Uitgangspunt van de Omgevingswet is dat burgers, bedrijven en bevoegde gezagen een gelijke informatiepositie hebben. Hierbij hoort een goede digitale ondersteuning, daarom wordt er een Digitaal Stelsel voor de Omgevingswet ontwikkeld (DSO). Het DSO biedt integraal inzicht in wat er wel of niet kan/mag binnen de fysieke leefomgeving en zorgt ervoor dat besluitvormingsprocessen beter verlopen. Tevens ondersteunt het DSO de burgers en de bedrijven digitaal bij hun activiteiten rondom de fysieke leefomgeving. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet kent drie elementen:

 • Eén Omgevingsloket waarop de bronhouders zijn aangesloten en op een gestandaardiseerde manier informatie aanbieden. Hierdoor kunnen particulieren, bedrijven en overheden met een klik op de kaart informatie over de fysieke leefomgeving krijgen. De ‘achterkant’ van het Omgevingsloket bestaat uit een landelijke voorziening waar alle gegevens van de fysieke leefomgeving bij elkaar worden gebracht en beschikbaar worden gesteld. Door de wet- en regelgeving (en de daarbij behorende beslisregels en gegevens) met elkaar in samenhang te brengen wordt informatie die al bekend automatisch voor ingevuld.
 • Een centrale informatie-infrastructuur (het stelselknooppunt), waarvoor heldere afspraken en digitale standaarden gelden. Hierop dienen de bevoegd gezagen (rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) met hun eigen systemen aan te sluiten.
 • Gegevens en informatieproducten, hieronder vallen onder andere de registratie omgevingsdocumenten (ROD) en de Informatiehuizen. De ROD wordt de verzamelplaats voor alle omgevingsdocumenten van gemeentelijke omgevingsplannen tot provinciale omgevingsverordeningen. De informatiehuizen gaan voor initiatiefnemers en overheden informatieproducten met een specifiek thema ontsluiten, bijvoorbeeld water, bodem, lucht, geluid.

Bronhouders moeten gaan aansluiten op de voorzieningen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

 

Hoe werkt het Digitaal Stelsel Omgevingswet?

Maar hoe moeten de bronhouders deze gegevens nu aanleveren? Voor het hoe worden nu standaarden gedefinieerd vanuit het DSO in overleg met bevoegd gezagen. De vraag is meer hoe zo’n omgevingsdocument eruitziet en op welke manier een gemeente deze gaat maken. En waar deze anders is dan een huidig bestemmingsplan? In deze plannen zitten allerlei regels uit de huidige informatie gefilterd moeten worden. Om de juiste informatie op het juiste moment aan te kunnen bieden aan de zogenaamde ‘initiatiefnemer’ maakt het DSO gebruik een Business Rules Engine.

Om het proces zo gebruiksvriendelijk mogelijk te laten verlopen moeten de (juridische) regels en feiten over de fysieke leefomgeving (per bronhouder) vertaald worden naar ‘Toepasbare regels’. Juridische regels zetten juist het (lokale) beleid centraal. Terwijl Toepasbare regels wat verder gaan, deze en zetten de gebruiker en zijn activiteiten centraal.

Juridische regels zijn de basis voor de Toepasbare Regels die uiteindelijk de integrale informatie moet opleveren

Van Juridische regels naar BBB informatie

Na de pilot van het Rijk eind 2017 zullen in begin 2018 de gemeenten, de provincies en de waterschappen de (juridische) regels uit hun omgevingsplannen en -verordeningen moeten ‘vertalen’ naar de nieuwe standaard. Deze nieuwe standaard maakt gebruik van de Standaard Officiële Publicaties (STOP). Per domein zal er een Toepassingsprofiel Omgevingsdocumenten worden opgesteld (STOP-TPOD). De bronhouders kunnen deze regels geautomatiseerd aanleveren via bijvoorbeeld de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB). De softwareleveranciers voor de bronhouders moeten een aanpassing gaan doen in hun huidige software om deze geschikt te maken voor de nieuwe standaard/ situatie.

De bronhouders) gaan uiteindelijk met software werken voor het opstellen en wijzigen van omgevingsdocumenten. Ze kunnen dan zelfstandig via een zogenaamde ‘catalogus’ inloggen om hier binnen bepaalde bandbreedtes de regels aan te passen.

 

Waarom Informatiehuizen?

Het RIVM geeft aan dat de Informatiehuizen stapsgewijs worden ontwikkeld en dat ieder Informatiehuis specifieke kenmerken heeft. De meeste Informatiehuizen zitten nu nog in de pilot fase en eind 2017 zal er een besluit worden genomen of, en welke informatiehuizen daadwerkelijk zullen worden gerealiseerd. Het uitvoeren van business cases voor de informatieproducten die de informatiehuizen zouden kunnen gaan leveren is een belangrijke stap die gemaakt dient te worden.

Door de veranderlijke omgeving en de complexiteit van de gegevens van de fysieke leefomgeving moeten deze met elkaar in samenhang worden gebracht. Doordat de gegevens over de fysieke leefomgeving verspreid zijn over de verschillende bronhouders en nog niet in één taal zijn beschreven is ‘het tussenstation’ van een Informatiehuis nodig. Een Informatiehuis is een virtuele verzamelplek van data op het gebied van de fysieke leefomgeving. Alle volgende domeinen krijgen vooralsnog een ‘eigen’ Informatiehuis

 1. Bouw
 2. Natuur
 3. Afval
 4. Lucht
 5. Ruimte
 6. Water
 7. Bodem & ondergrond
 8. Externe veiligheid
 9. Geluid
 10. Cultureel erfgoed 
De samenwerking tussen deze Informatiehuizen wordt de ‘Laan van de Leefomgeving’ genoemd.

Wat doet een Informatiehuis met de data van de bronhouders? En hoe leveren deze Beschikbare, Bruikbare en Bestendige informatie?  

De werking van een Informatiehuis
 

De Informatiehuizen zullen de aangeleverde informatie standaardiseren, valideren en bewaken. Tevens is een Informatiehuis gericht op het ordenen, beschikbaar stellen en het verbeteren van de kwaliteit van de data binnen de desbetreffende omgevingsdomeinen.

 

In de volgende blog, De Omgevingswet als Digitale Transformatie, zal ik u meenemen in de aanpak van de Omgevingswet en de bijbehorende digitale transformatie; Van Wet naar Digitaal Loket. Wat moet er allemaal gebeuren binnen uw organisatie voor een succesvolle implementatie van de Omgevingswet?

 

 

Omgevingswet poster

Download nu onze Poster waarin een oogopslag helder wordt hoe de Informatiehuizen bijdragen aan een het Beschikbaar stellen van Bruikbare en Bestendige informatie. Digitale dienstverlening; sneller, eenvoudiger, goedkoper en veel toegankelijker!

Download de poster

 

Wilt u meer weten over de Omgevingswet? Neem dan contact op met Guido Cohlst.

 

Omgevingswet, omgevingsloket, informatiehuizen, informatiehuis, toepasbare regels, omgevingswet (DSO), digitaal stelsel